Objednat
Objednat

Obchodní podmínky

pro prodej palivového dřeva a ostatního zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.drevoricany.cz

Prodávající: Martin Filip, K Lesu 222, Babice, 25101, IČ:61025844, DIČ:CZ7208230073

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jež je umístěn na webové stránce www.drevoricany.cz

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou-li v kupní smlouvě ujednána odlišná ujednání, mají přednost před zněním obchodních podmínek. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 • Popis produktu: palivové dřevo

Prodejní jednotka

 1. Prostorový metr rovnaný (prmr)

Palivové dřevo ručně naskládané do krychle 1x1x1 m.

 1. Prostorový metr sypaný (prms)

Palivové dřevo nerovnané, volně nasypané do krychle 1x1x1 m.    

Důležité informace o produktu:

Štípaná polínka ručně rovnaná na paletu 

Štípaná polínka řežeme standartně na délku přibližně 33 cm a po té jsou ručně skládána na paletu Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na pečlivosti skládání dřeva. Při štípaní vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměru klád, ze kterých je štípána. Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe aby nevznikali moc drobné kousky. Nelze ovlivnit aby všechna polínka byla stejná, takže v 1 prmr může být dřevo silnější i drobné.

Štípaná polínka volně sypaná

Štípaná polínka řežeme standartně na délku přibližně 33 cm a dodáváme nasypaná v kontejnerech o objemu minimálně 1 prms. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípána. Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná, takže v 1 prms může být dřevo silnější i drobné. Při štípání též vznikají drobné třísky, zlomky a odloupnutá kůra (tzv. štěpka), která je přirozenou součástí dodávky.

Důležité informace:

 • množství dřeva obsaženého v 1 prostorovém metru rovnaném (PRMR) se pohybuje okolo hodnot 0,6 (čistého) množství dřeva v kubických metrech
 • množství dřeva obsaženého v 1 prostorovém metru sypaném (PRMS) se pohybuje okolo hodnoty 0,4 (čistého) množství dřeva v kubických metrech
 • jeden sypaný metr ( prms ) obsahuje zhruba 0,6 rovnaného metru ( prmr )

 

Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme buď čerstvé z aktuálních těžeb nebo zcela suché. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

Hniloba dřeva

České normy stanovují, že palivové a krbové dřevo musí splňovat především požadavek na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. musí nést jiné známky poškození, jako např. pokřivení, sukovatost apod. Je důležité si uvědomit, že kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva. Námi dodávané palivové dřevo obsahuje max. 10 % hniloby.  

 1. Objednávka zboží

Sortiment nabízeného palivového a krbového dřeva (dále „zboží“) je uveden na internetovém obchodu na webové stránce www.drevoricany.cz  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující vybere druh palivového dřeva a množství, vyplní kontaktní údaje, způsob dopravy zboží a objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Po dokončení objednávky je objednávka odeslána prodávajícímu, který její obdržení neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tato zpráva je automaticky generována pro informaci kupujícímu, že prodávající jeho objednávku obdržel, ale nezavazuje prodávajícího k dodání objednaného zboží. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany prodávajícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

Objednávku zboží lze uzavřít také prostřednictvím e-mailu info@drevoricany.cz, telefonicky či osobně sepsáním objednávky v místě provozovny. Takto uzavřená objednávka musí též obsahovat údaje nezbytné pro splnění smlouvy (specifikace zboží, kontaktní údaje, způsob dopravy).

Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci se zbožím.  

 1. Dodací lhůta

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy dohodnut telefonicky nebo e-mailem.  

 1. Platba
 • Osobně v hotovosti při dodávce palivového dřeva, vždy před složením palivového dřeva
 • převodem na bankovní účet před dodáním palivového dřeva, na základě zaslané faktury prodejcem

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. Podmínky dodání zboží, reklamace

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na uvedené adrese kupujícího. Prodejce dopraví zboží pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde je riziko zapadnutí dopravním vozidlem. Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů dopravního vozidla.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Palivové dřevo štípané dodáváme nákladním automobilem s  nosičem kontejnerů  do 10 metrů sypaného dřeva. Rovnané dřevo na paletách je zajišťováno smluvním dopravcem a dopravováno nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Cena dopravy rovnaného dřeva je sdělena zákazníkovi telefonicky nebo emailem.

Zákazník je povinen dodávku zkontrolovat vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, potvrzuje dodávku zboží, které si objednal a jeho kvalitu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.  

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na odkaze zde „Zásady zpracování osobních údajů“.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky.

© 2024 Martin Filip
Top chevron-down